Hãy giải thích rõ hơn bảng 36.1-sgk vật lí 12 trang 184

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn trả lời các câu hỏi giữa bài

Trang 184 - sgk vật lí 12

Hãy giải thích rõ hơn bảng 36.1

Giải bài 36 Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân - sgk vật lí 12 trang 181

Bài làm:

So sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học.

  • Phản ứng hóa học:

Có sự biến đổi các phân tử như: HCl đổi thành KCl.

Có sự bảo toàn các nguyên tử: Số các nguyên tử trước và sau phản ứng bằng nhau.

Có sự bảo toàn các nguyên tử: Số các nguyên tử trước và sau phản ứng bằng nhau.

Có sự bảo toàn khối lượng nghỉ: Tổng khối lượng nghỉ trước và sau phản ứng bằng nhau.

  • Phản ứng hạt nhân:

Có sự biến đổi các hạt nhân như: hạt nhân sinh ra khác với hạt nhân ban đầu.

Có sự biến đổi các nguyên tố.

Không bảo toàn khối lượng nghỉ: Tổng khối lượng nghỉ của các hạt sinh ra lớn hơn tổng khối lượng nghỉ của các hạt ban đầu.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021