Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3 %. Phần năng lườn của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu?

  • 1 Đánh giá

Câu 5: SGK Vật lí 12, trang 21:

Một con lắc dao động tắt dần. Cứ sau mỗi chu kì, biên độ giảm 3 %. Phần năng lườn của con lắc bị mất đi trong một dao động toàn phần là bao nhiêu?

A. 3%

B. 9%

C. 4,5%

D. 6%

Bài làm:

Chọn đáp án D.

Giải thích:

Năng lượng dao đông của con lắc ở chu kì thứ n là:

Năng lượng dao động của con lắc ở chu kì thứ (n + 1) là:

Với A' = 0,97 A. $\frac{W'}{W} = \frac{A'^{2}}{A^{2}} = 0,94$

  • 18 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021