Trong một thí nghiệm Y-âng với a = 2 mm, D = 1,2 m, người ta đo được i = 0,36 mm. Tính bước sóng $\lambda $ và tần số f của bức xạ?

  • 1 Đánh giá

Câu 8: SGK Vật lí 12 – Trang 133:

Trong một thí nghiệm Y-âng với a = 2 mm, D = 1,2 m, người ta đo được i = 0,36 mm. Tính bước sóng và tần số f của bức xạ?

Bài làm:

Ta có: $\Rightarrow $ $\lambda = \frac{a.i}{D} = \frac{2.0,36}{1,2} = 0,6$ $\mu m$.

Tần số của bức xạ là: f = (Hz).

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021