Quang phổ liên tục là gì? Điều kiện để có quang phổ liên tục là gì? Đặc điểm của quang phổ liên tục là gì?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: SGK Vật lí 12 – Trang 137:

Quang phổ liên tục là gì? Điều kiện để có quang phổ liên tục là gì? Đặc điểm của quang phổ liên tục là gì?

Bài làm:

Quang phổ được các chất rắn ,lỏng, khí có ấp suất lớn, phát ra khi nung nóng gọi là quang phổ liên tục.

Quang phổ liên tục chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ của chất phát xạ.

Nhiệt độ càng cao, quang phổ liên tục càng mở rộng dần về phía tím.

  • 10 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021