Hoàn thành bảng thống kê về tình hình Việt nam nửa đầu thế kỉ XIX dưới thời Nguyễn

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Hoàn thành bảng thống kê về tình hình Việt Nam nửa đầu thế kỉ XIX dưới thời Nguyễn

Lĩnh vực

Nội dung chính sách

Hành chính

Pháp luật

Quân đội

Đối ngoại

Bài làm:

Lĩnh vực

Nội dung chính sách

Hành chính

Năm 1802, Nguyễn Ánh lên ngôi vua, đặt niên hiệu là Gia Long, chọn Phú Xuân (Huế) làm kinh đô, lập ra triều Nguyễn; năm 1806, lên ngôi hoàng đế.

Chia nước thành 30 tỉnh và 1 phủ trực thuộc.

Pháp luật

Vua trực tiếp điều hành mọi việc từ trung ương đến địa phương.

Năm 1815 , nhà Nguyễn ban hành bộ Hoàng triều luật lệ (Luật Gia Long)

Quân đội

Bao gồm nhiều binh chủng, xây dựng thành trì và thiết lập hệ thống trạm ngựa dọc theo chiều dài đất nước.

Đối ngoại

Đối với các nước phương Tây, mặc dù họ vẫn đến buôn bán ở các hải cảng, nhưng nhà Nguyễn không cho người phương Tây mở cửa hàng. Họ chỉ được ra vào một số cảng quy định. Nhà Nguyễn đã thực hiện chính sách “ bế quan tỏa cảng”.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Soạn khoa học xã hội 7