Hỏi người thân về công lao của Bác Hồ với đất nước. Viết một câu nói về Bác Hồ

  • 1 Đánh giá

C. Hoạt động ứng dụng

1. Hỏi người thân về công lao của Bác Hồ với đất nước. Viết một câu nói về Bác Hồ

Bài làm:

Ví dụ:

Đối với dân tộc Việt Nam, công lao của Bác Hồ vô cùng to lớn. Bác là người đã tìm ra con đường cứu nước sau bao nhiêu năm buôn ba. Bác cũng là người lãnh đạo các cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mĩ giành thắng lợi. Là người soạn thảo và đọc bản tuyên ngôn độc lập của nước Việt Nam vào ngày 2/9/1945....

Câu nói của Bác Hồ: ""Các vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước"

  • 7 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021