Trong câu chuyện này, em thích Sói hay Ngựa?

  • 1 Đánh giá

2-3-4-5. Đọc, giải nghĩa, luyện đọc

7. Thảo luận để trả lời câu hỏi sau:

Trong câu chuyện này, em thích Sói hay Ngựa?

Bài làm:

Trong câu chuyện này, em thích Ngựa vì trong tình huống nguy hiểm, Ngựa đã bình tĩnh để xử lí mọi việc, khiến cho Sói trở tay không kịp và chịu hậu quả là bị Ngựa đá ra xa.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021