Kể tên một số hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên. Giải thích vì sao Tây Nguyên lại có những hoạt động sản xuất này.

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Đọc bảng thông tin và thảo luận

a. Em hoặc một bạn đọc cho cả nhóm nghe thông tin trong bảng sau:

Tên hoạt động sản xuất

Một số điều kiện tự nhiên ở Tây Nguyên thuận lợi cho sản xuất

Trồng cây công nghiệp lâu năm

Đất bazan, thường có màu nâu đỏ, tơi xốp, phì nhiêu

Chăn nuôi trâu, bò

Đồng cỏ xanh tốt

Khai thác sức nước làm thủy điện

Các sông chảy qua nhiều vô cùng có độ cao khác nhau nên lòng sông lắm thác ghềnh

Khai thác rừng

Rừng có nhiều sản vật, nhất là gỗ; nhiều thú quý như voi, gấu đen…

b. Cùng thảo luận và trả lời các câu hỏi sau:

  • Kể tên một số hoạt động sản xuất của người dân ở Tây Nguyên
  • Giải thích vì sao Tây Nguyên lại có những hoạt động sản xuất này.

Bài làm:

  • Một số hoạt động của người dân ở Tây Nguyên là: trồng cây công nghiệp lâu năm, chăn nuôi trâu, bò, khai thác sức nước làm thủy điện, khai thác rừng…
  • Nguyên nhân có những hoạt động sản xuất này vì Tây Nguyên có đất bazan tơi xốp, phì nhiêu, có đồng cỏ xanh tốt, có các dòng sông chảy với độ cao, rừng lại có nhiều sản vật, nhất là gỗ và các loại thú quý…

  • 101 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021