Hoàn thành các câu dưới đây bằng cách ghép các cụm từ cho trước vào các vị trí từ (1) đến (6) cho phù hợp

  • 1 Đánh giá

2. Hoàn thành các câu dưới đây bằng cách ghép các cụm từ cho trước vào các vị trí từ (1) đến (6) cho phù hợp

(vựa lúa, thủy sản, phát triển, ngành công nghiệp, chợ nổi, độc đáo, ngành nông nghiệp, vựa trái cây, chợ phiên).

Các hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ đều rất (1).........

Đây là (2) ............., vựa trái cây của cả nước. Sản lượng (3).......... cũng đứng đầu đất nước.

Đồng bằng Nam Bộ còn là nơi có (4) ....... phát triển nhất nước ta.

Hệ thống sống ngòi, kênh rạch chằng chịt làm cho (5)......... trở thành nét (6)............... của đồng bằng sông Cửu Long.

Bài làm:

Các hoạt động sản xuất của người dân ở đồng bằng Nam Bộ đều rất (1) phát triển

Đây là (2) vựa lúa, vựa trái cây của cả nước. Sản lượng (3) thủy sản cũng đứng đầu đất nước.

Đồng bằng Nam Bộ còn là nơi có (4) ngành công nghiệp phát triển nhất nước ta.

Hệ thống sống ngòi, kênh rạch chằng chịt làm cho (5) chợ nổi trở thành nét (6) độc đáo của đồng bằng sông Cửu Long.

  • 40 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021

Xem thêm bài viết khác

Xem thêm Giải Lịch sử và địa lí 4 VNEN