Kể về một nhà máy thủy điện mà em biết (tên nhà máy và nhà máy đó được xây dựng trên sông nào). Hãy chỉ và nêu tên nhà máy thủy điện được thể hiện trên lược đồ hình 2

  • 1 Đánh giá

4. Liên hệ thực tế

a. Kể về một nhà máy thủy điện mà em biết (tên nhà máy và nhà máy đó được xây dựng trên sông nào)

b. Hãy chỉ và nêu tên nhà máy thủy điện được thể hiện trên lược đồ hình 2. Những nhà máy thủy điện đó nằm trên sông nào?

c. Quan sát và đọc thông tin trong hình 5, cho biết người dân đã làm gì để khai thác sức nước.

Bài làm:

a. Một nhà máy thủy điện mà em biết là:

  • Y - a – ly xây dựng trên sông Xê-xan
  • Đrây –hling xây dựng trên sông Xrê Pôk

b. Để khai thác sức nước, người dân đã đắp đạp, ngăn sông tạo thành hồ lớn và dùng nước chảy từ trên cao xuống để chạy tua-bin sản xuất ra điện.

  • 19 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021