[Kết nối tri thức] Giải toán 6 bài: Luyện tập chung trang 69

  • 1 Đánh giá

Hướng dẫn giải bài: Luyện tập chung trang 69 sgk toán 6 tập 1. Đây là sách giáo khoa nằm trong bộ sách "Kết nối tri thức và cuộc sống" được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục. Hi vọng, với cách hướng dẫn cụ thể và giải chi tiết học sinh sẽ nắm bài học tốt hơn.

B. BÀI TẬP VÀ HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 3.24: Trang 69 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Dùng số nguyên âm hoặc số nguyên dương để diễn tả các thông tin sau:

a) Khi đọc sách, bạn Quang thường đưa trang sách lại quá gần mắt. Bạn ấy đã phải mang kính cần 1 dioptre

b) Ông của bạn Quang đã già nên phải dùng kính lão 2 dioptre để đọc sách

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.25: Trang 69 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Điểm A nằm trên trục số và cách gốc O một khoảng 12 đơn vị (trục số nằm ngang và có chiều dương từ trái sang phải). Hỏi điểm A biểu diễn số nào nếu:

a) A nằm ở bên phải gốc O

b) A nằm ở bên trái gốc O

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.26: Trang 69 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Liệt kê các phần tử của tập hợp sau rồi tính tổng của chúng:

a) S = {x Z| -3 < x $\leq $ 3}

b) T = {x Z| -7 < x $\leq $ -2}

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.27: Trang 69 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính tổng giá trị của biểu thức:

a) (27 + 86) - (29 - 5 + 84)

b) 39 - (298 - 89) + 299

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.28: Trang 69 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính giá trị của biểu thức (-314) - (75 + x) nếu:

a) x = 25

b) x = -313

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.29: Trang 69 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Tính một cách hợp lí:

a) 2 834 + 275 - 2 833 - 265

b) (11 + 12 + 13) - (1 + 2 + 3)

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.30: Trang 69 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Có ba chiếc hộp đựng những miếng bìa. Trên mỗi miếng bìa có ghi một số như đã cho trong hình dưới đây. Hãy chuyển một miếng bìa từ hộp này sang hộp khác sao cho tổng các số ghi trên các miếng bìa trong mỗi hộp đều bằng nhau.

Giải câu 3.30 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

=> Xem hướng dẫn giải

Câu 3.31: Trang 69 toán 6 tập 1 sgk kết nối tri thức và cuộc sống

Trong một trò chơi, bạn Minh nhận được yêu cầu: "Hãy tính tổng của tất cả các số trong tập hợp {x Z| -25 $\leq $ x $\leq $ 25}

Minh trả lời ngay: "Bằng 0". Em có thể giải thích tại sao Minh tính nhanh thế không?

=> Xem hướng dẫn giải


  • 55 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021