Listening Unit 15 : Cities

 • 1 Đánh giá

Phần listening hướng dẫn cách làm bài nghe với chủ đề Cities (các thành phố), một chủ đề rất đáng quan tâm trong chương trình Tiếng Anh lớp 10. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.

 • Task 1. Listen to the passage and choose the correct answers

Before you listen (Trước khi bạn nghe)

Work in pairs. Look at the picture and answer the questions. (Làm việc theo cặp. Nhìn vào tranh và trả lời các câu hỏi.)

 • 1. What is it? (Đó là gì?)
  => It's the Statue of Liberty. (Đó là tượng Nữ thần tự do.)
 • 2. What does it look like? (Nó trông giống cái gì?)
  => It's the Statue of a woman. It's tall/big/ beautiful. (Nó trông giống tượng một người phụ nữ. Nó cao/to/đẹp.)
 • 3. What has it got on its head? (Nó đội cái gì trên đầu?)
  => It's got a crown on its head. (Nó đội một chiếc vương miện trên đầu.)
 • 4. What has it got in its left hand? (Nó cầm cái gì ở tay trái?)
  => It's got a tablet on its left hand. (Nó cầm một phiến đá vuông ở tay trái.)
 • 5. What is it holding in its right hand? (Nó đang giữ cái gì ở tay phải?)
  => It's holding a torch in its right hand. (Nó đang giữ một ngọn đuốc ở tay phải.)
 • 6. What is is wearing? (Nó đang mặc gì?)
  => It's wearing a robe. (Nó đang mặc một chiếc áo choàng.)

While you listen (Trong khi bạn nghe)

Task 1. Listen to the passage and choose the correct answers. (Lắng nghe đoạn văn và chọn các câu trả lời đúng.)

TAPESCRIPT - Nội dung bài nghe:

The Statue of Liberty, one of America's most familiar image, is on an island in New York Harbour. It is a symbol of freedom. Its formal name is Liberty Enlightening the World. It was a gift to American people from the French to show the friendship between the two nations. This is the statue of a woman who is wearing a loose robe and a crown on her head. Her right hand holds a burning torch, and her left hand holds a tablet with the date July 4, 1776 on it. The Statue weighs 205 tons and is 46 metre high. It stands on a stone and concrete base. The base and pedestal increase the height of the monument to 93 metre. The outside is made of cooper. Inside, it has an iron frame. The statue was completed in 1884 in France, and then transported to America in 1886. Tourists can visit the statue from 9:30 a.m to 5 p.m daily except Christmas Day.

 • 1. B => The Statue of Liberty is in New York Harbour.
 • 2. A => The Statue is made by the French.
 • 3. A => The Statue was completed in 1886.
 • 4. A => The Statue was made because French people wanted to show their friendship with American people.
 • 5. C => Tourist can visit the Statue every day, but not on Christmas Day.

Task 2. Listen again, and fill in the missing information in the table below. (Nghe lại, và điền thông tin còn thiếu vào bảng dưới.)

Formal nameLiberty Enlightening the World
Height46 m
Weight205 tons
MaterialCooper and iron frame
The baseConcrete
Opening time9:30 a.m. to 5 p.m. daily except Christmas Day

After you listen (Sau khi bạn nghe)

Works in groups. Tell each other what you have learned about the Statue of Liberty, using the information in the table.

(Làm việc nhóm. Nói cho nhau những gì bạn đã được biết về Tượng Nữ Thần Tự Do, sử dụng thông tin trong bảng.)

Gợi ý:

The Statue of Liberty is a symbol of freedom in the world. Its formal name is Liberty Enlightening the World. It weighs 205 tons and is 46 metre high. Its outside is made of cooper and its inside has an iron frame. You can visit the statue from 9:30 a.m to 5 p.m daily except Christmas Day.

Dịch:

Tượng Nữ thần tự do là biểu tượng của sự tự do trên thế giới. Tên chính thức của nó là Sự tự do khai sáng thế giới. Nó nặng 205 tấn và cao 46 m. Bề ngoài của nó được lắp ráp từ các thùng chứa các bộ phận và bên trong có một khung sắt. Bạn có thể ghé thăm bức tượng tờ 9:30 sáng đến 5 giờ chiều hàng ngày từ Giáng sinh.


 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021