Writing Unit 12 : Music

  • 1 Đánh giá

Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề Music (Âm nhạc). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

Writing a profile (Viết tiểu sử sơ lược)

Task 1. Work in pairs. Use the prompts below to make up complete sentences about Scott Joplin, a famous American musician. (

Làm việc theo cặp. Sử dụng các gợi ý dưới đây để dựng các câu đầy đủ về Scott Joplin, một nhạc sĩ nổi tiếng người Mỹ.)

Example:

Scott was born in Texas in 1886, into a poor but musical black family. (Scott được sinh ra ở Texas năm 1886, trong một gia đình nghèo.)

  • 1. He learned to play music when he was very young. (Ông ấy học chơi nhạc khi ông ấy còn rất trẻ.)
  • 2. Scott learned to play the works of composers like Bach, Beethoven, and Mozart as well as to compose music. (Scott học chơi các tác phẩm của các nhà soạn nhạc như Bach, Beethoven và Mozart cũng như là học soạn nhạc.)
  • 3. He quickly became famous. (Ông ấy nhanh chóng trở nên nổi tiếng.)
  • 4. His tunes were wonderful mixture of classical European and African beats which were known as Ragtime. (Gia điệu của ông ấy là một sự kết hợp tuyệt vời giữa âm nhạc cổ điển của Châu Âu và nhịp điệu của Châu Phi cái mà được biết đến là nhạc Ractim.)
  • 5. All in all, he wrote 50 piano rags, and was called the King of Ragtime. (Nhìn chung, ông ấy đã viết 50 bản nhạc piano và ông ấy được gọi là Ông hoàng của nhạc Ractim.)
  • 6. Scott Joplin died in 1917. (Scott Joplin mất năm 1917.)

Task 2. Write about the life story of Van Cao, using the prompts below. (Viết về cuộc đời của Văn Cao, dùng những từ gợi ý bên dưới.)

Gợi ý:

Van Cao was born on November 15th, 1923 in Nam Dinh in a poor workers' family. He started composing music when he was very young. He wrote his first song in 1939, and quickly became famous. In 1944, he wrote Tien Quan Ca, our National Anthem. Van Cao not only wrote songs and poems, but also drew paintings. He died on July 10th, 1995. He was known as a very talented musician and highly appreciated by the Vietnamese people.

Dịch:

Văn Cao sinh vào ngày 15 thán 11 năm 1923 ở Nam Định trong một gia đình công nhân nghèo. Ông ấy bắt đầu soạn nhạc khi còn rất trẻ. Ông ấy đã soạn bản nhạc đầu tiên vào năm 1939 và nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Vào năm 1944, ông ấy viết bài “ Tiến Quân Ca”, quốc ca của chúng ta. Văn Cao không chỉ viết nhạc và thơ mà còn vẽ tranh. Ông ấy mất vào ngày 10 tháng 7 năm 1995. Ông ấy được biết đến như là một nhạc sĩ có tài và được đánh giá rất cao bởi người dân Việt Nam.


  • 23 lượt xem