Writing Unit 8: The story of my village

 • 1 Đánh giá

Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề The story of my village (Câu chuyện của làng tôi). Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

Giving directions (Lời chỉ đường)

Task 1. Jim has decided to come to Ann's place for his holiday. Ann writes him a letter giving directions to her house. Work in pairs. Read the letter and look at the map. Find Ann's house on the map. (Jim quyết định đến nhà Ann vào kì nghỉ. Ann viết cho anh ấy một bức thư chỉ đường tới nhà cô ấy. Làm việc theo cặp. Đọc lá thư và nhìn vào bản đồ. Tìm nhà của Ann trên bản đồ.)

Dear Jim,

I’m very pleased to hear that you have decided to come here for the holiday. I’m writing to tell you how to get to my house from Roston Railway Station.

Now, when you come out of the station, turn right. Keep walking for about 5 minutes; you’ll see a small bridge ahead. Go over the bridge, walk past a medical centre, then take the first turning on the left. Keep on until you come to the end of the road; turn right. Walk past a small shop. Mine is the second house after the shop, opposite the bookshop. It’s the one with a green gate. You can’t miss it. I have enclosed a map so that you can follow ny direction easily.

Looking forward to seeing you soon.

Love,

Ann

Dịch:

Jim thân mến,

Mình rất vui khi nghe tin bạn quyết định đến đây nghỉ. Mình viết thư này để chỉ cho bạn đường đi từ Nhà ga Roston đến nhà mình.

Khi bạn ra khỏi nhà ga hãy rẽ phải. Tiếp tục đi bộ khoảng 5 phút, bạn sẽ thấy một cây cầu nhỏ trước mặt. Đi qua cầu, rồi qua trung tâm y tế, sau đó rẽ trái ở chỗ rẽ đầu tiên. Đi tiếp đến cuối đường rồi rẽ phải. Đi qua một cửa hàng nhỏ. Nhà mình là ngôi nhà thứ hai sau cửa hàng đó, đối diện với tiệm sách. Nó là ngôi nhà có cổng màu xanh lá cây. Bạn không thể không thấy nó. Mình gửi kèm theo đây tấm bản đồ để bạn có thể đi theo lời hướng dẫn của mình một cách dễ dàng.

Mong sớm gặp bạn.

Thân,

Ann

=> Ann's house is at H, the second house after the shop, on Parker Avenue.

Task 2. Read the letter again. Underline the words and phrases you can use to give directions. Then write them down in your notebook. (Đọc lá thư lần nữa. Gạch dưới các từ và cụm từ bạn có thể sử dụng để đưa ra lời chỉ đường. Sau đó chép chúng vào vở bài tập.)

 • when you come out of ... (khi bạn ra khỏi...)
 • turn right/left (rẽ phải/trái)
 • go over (đi qua)
 • take the first turning on the left (rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên)
 • you can't miss it (dễ để tìm thấy)
 • keep walking for (tiếp tục đi bộ khoảng)
 • walk past a small shop (đi bộ qua một cửa hàng nhỏ)
 • keep on until (tiếp tục đến tận khi)
 • opposite (đối diện)

Task 3. Your house is A on the map. Write a letter to Jim, telling him the way to your housefrom Roston Railway Station. (Nhà bạn ở A trên bản đồ. Viết một lá thư cho Jim, nói cho anh ấy đường tới nhà bạn từ Nhà ga Roston.)

Gợi ý:

Dear Jim,

I'm pleased to hear that you are going here for your holiday. I'm writing to show you the way to get to my house from Roston Railway station.

Now, when you come out of the station, turn right. Keep walking about 5 minutes, you'll see a small bridge ahead. Go over the bridge, walk past a medical centre, then take the first turning on the left. My house is on Bright Street, next to the shoe shop, opposite the souvenir shop. You can't miss it.

Looking forward to seeing you soon.

Love,

Mai

Dịch:

Jim thân mến,

Mình rất vui khi nghe rằng bạn sẽ ở đây vào kì nghỉ. Mình viết thư này để chỉ bạn đường đến nhà mình từ Nhà ga Roston.

Bây giờ, khi bạn ra khỏi ga, rẽ phải. Tiếp tục đi bộ khoảng 5 phút, bạn sẽ thấy một cây cầu nhỏ ở phía trước. Đi qua cây cầu, đi bộ qua một trung tâm y tế, sau đó rẽ trái ở ngã rẽ đầu tiên. Nhà mình ở trên đường Bright, cạnh cửa hàng giày, đối diện quán lưu niệm. Bạn sẽ dễ dàng tìm thấy thôi.

Mong sớm được gặp bạn.

Thân,

Mai.


 • 4 lượt xem