Speaking Unit 9 : Undersea World

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần reading về chủ đề Undersea World (Thế giới dưới biển), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 10. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

Task 1. Below are some actions that should be taken to protect our oceans. Work in pairs. Put the actions in the order of importance and then say what we should or should not do. (Dưới đây là một số hành động nên được thực hiện để bảo vệ đại dương của chúng ta. Làm việc theo cặp. Xếp thứ tự các hành động theo tầm quan trọng và sau đó nói những gì chúng ta nên hoặc không nên làm.)

 • 1-f) I think action is the most important because if we learn all about the oceans, we can/we'll understand their values and try to protect them. We should learn all about the oceans.
  Tôi nghĩ hành động là quan trọng nhất vì nếu chúng ta học tất cả về đại dương chúng ta có thể/sẽ hiểu giá trị của chúng và cố gắng bảo vệ chúng.
 • 2-e) We should not use herbicides, pesticides and fertilizers that harm the environment.
  Chúng ta không nên dùng thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu, phân bón hóa học mà làm hại đến môi trường.
 • 3-c) We should not fish for species that are limited, threatened or endangered.
  Chúng ta không nên bắt những loài quý hiếm, bị đe dọa hoặc đang trong nguy hiểm.
 • 4-d) We should dispose of fishing lines and nets properly.
  Chúng ta nên loại hoàn toàn bỏ lưới đánh cá.
 • 5-g) We should keep only the fish we will eat and release the rest.
  Chúng ta chỉ nên giữ lại số cá mà chúng ta sẽ ăn và thả số còn lại đi.
 • 6-a) We should place rubhlish and plastic bags in proper dustbins.
  Chúng ta nên bỏ rác và túi bóng vào thúng rác.
 • 7-b) We should use watter sparingly and should not pollute it.
  Chúng ta nên dùng nước một cách tiết kiệm và không nên làm ô nhiễm.
 • 8-h) We should choose our seafood responsibly
  Chúng ta nên chọn đồ hải sản một cách có trách nhiệm.

Task 2. Work in groups. Below are some threats to the health of the oceans. Discuss the consequences that might occur and offer some possible solutions. (Làm việc theo nhóm. Dưới đây là một số mối đe dọa với đại dương. Thảo luận các hậu quả có thể xảy ra và đưa ra một số giải pháp.)

Bài làm 1 :

A: Beaches are filled with plastic bags, pieces of glass and cigarette butts. This makes the sea polluted and endangers sea plants and animals.

B: We should clean up beaches and tell people not to litter them.

C: We also should set up posters at holiday resorts, especially on the beaches, and have the campaign of "Keep our environment clean and beautiful" in schools. We should educate children and people about a clean and healthy environment.

Dịch:

A: Biển đang bị bao phủ bởi túi bóng, thủy tinh và đầu lọc thuốc lá. Điều này làm cho biển bị ô nhiễm và gây nguy hiểm cho động thực vật biển.

B: Chúng ta nên dọn sạch bãi biển và bảo mọi người không vứt rác bừa bãi.

C: Chúng ta cũng nên làm những tờ áp phích tại những khu nghỉ dưỡng, đặc biệt là các bãi biển, và có chiến dịch “Giữ cho môi trường sạch đẹp” ở trường học. Chúng ta nên giáo dục trẻ nhỏ và mọi người về một môi trường sạch sẽ và trong lành.

Bài làm 2 :

A: Whales and sharks are still hunted for food, medicine, and other products. This has a negative effect on species and ecosystems, and can also impact the climate..

B: The best solution to stop whaling is educating the population about the issue.

A: We also should raise awareness about whale-hunting and its negative consequences.

C: Countries should tell the people how the ecosystem and environment are affected by whaling so more people would understand and know about the problem and take action.

A: And all governments should have laws that prohibit the hunt for these endangered sea animals for any purpose. And I think restaurants in the world don't serve the food made from these animals' meat.

Dịch:

A: Cá voi và cá mập vẫn bị săn bắt để làm thức ăn, thuốc và những sản phẩm khác. Điều này có ảnh hưởng tiêu cực đến các loài khác và hệ sinh thái, và cũng có thể ảnh hưởng đến khí hậu.

B: Giải pháp tốt nhất để dừng việc săn cá voi lại là giáo duch người dân về vấn đề này.

A: Chúng ta cũng nên tăng sự nhận thức về việc săn bắt cá voi và hậu quả của nó.

C: Các quốc gia nên tuyên truyền người dân về sự ảnh hưởng bởi việc săn bắt cá voi gây ra cho hệ sinh thái và môi trường để nhiều người hơn hiểu và biết về vấn đề và bắt đầu hành động.

A: Và tất cả chính phủ nên có luật cấm săn bắt những động vật biển đang bị nguy hiểm này vì bất cứ mục đích gì. Và tôi nghĩ các nhà hàng trên thế giới không phục vụ thức ăn làm từ thịt của các loài động vật này.

Task 3. Report to the class what your group has discussed. (Tường thuật cho lớp những gì nhóm em đã thảo luận.)

Bài làm 1 :

My group has discussed the threats to beaches which are now being polluted with all kind of rubbish such as plastic bags, pieces of glass and cigarette butts, ... . And we think that in order to rescue beaches, we should clean them up and at the same time tell everybody not to litter them. Besides these, we should educate people how important a healthy environment can be to our life! And this project should be carried out in schools so that small school population can get a good habit of conserving environment from early ages.

Bài làm 2 :

My group has discussed the consequences of whale-hunting such as climate-changing, the existence of sea animals… And we think that in order to rescue whales, we should educate the population about the issue and raise awareness about whale-hunting and its negative effects. Besides, all governments should have laws that prohibit the hunt for these endangered sea animals for any purpose. And I think restaurants in the world don't serve the food made from these animals' meat. These solution should be taken in action as soona s possible to protect the whale.


 • 48 lượt xem