Speaking Unit 6: An excursion: Chuyến tham quan

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần reading về chuyến tham quan, một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 10. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

I. Từ vựng

 • boat [bout] trip : chuyến đi bằng tàu thủy
 • sundeck (n) ['sʌndek] boang tàu
 • get sunburnt ['sʌnbə:nt]: bị cháy nắng
 • car -sickness (n) [kɑ:,'siknis] say xe
 • plenty ['plenti] of : nhiều
 • by one’s self : một mình
 • suitable (a) ['su:təbl] for sb : phù hợp với ai đó

II. Cấu trúc cần lưu ý

III. Hướng dẫn giải bài tập

Task 1: Tim's class is going on a boat trip on Lake Michigan in Chicago. Read the information about some of the participants.

(Lớp của Tim sẽ đi dạo bằng tàu trên hồ Michigan Ở Chicago. Đọc thông tin về một số người trong những người tham dự.)

 • Mrs Andrews : I don’t want to sit on the sundeck. Beside, I need to see all the students. (Tôi không muốn ngồi ở phần lộ thiên trên tàu. Ngoài ra tôi cần phải thấy tất cả học sinh.)
 • Susan : I want to be near Mary. I don’t want to get sunburnt. (tôi muốn ở gần Mary. Tôi không muốn da bị sạm nắng)
 • Mary : I often suffer from travel sickness, soI need plenty of fresh air. (Tôi thường đau khổ vì bệnh say xe, do đó tôi cần nhiều không khí trong lành)
 • Tim : I like to sit in the sun and I want to be myself. (Tôi thích ngồi ngoài nắng và tối muốn ở một mình)
 • John : I don’t like air-conditioning (Tôi không thích hệ thống điều hòa không khí. Tôi muốn chụp ảnh)
 • Sam :I have never been on a board before. I want a good view. (Trước đây tôi chưa hao giờ ở trên tàu. Tôi muôn nhìn phong cảnh đẹp)

Task 2: Work in groups. Read the seat plan. Decide the best seat for each person, using the information in Task 1. Conduct a conversation like litis:

(Làm việc từng nhóm. Đọc sơ đồ chỗ ngồi. Quyết định chỗ ngồi tốt nhất cho từng người, dùng thông tin ở Task 1 Điều khiển cuộc đối thoại như thế này):

 • A : I think Mary should sit in section B.
 • B : Yes. Put her in seat 16.
 • A : No. That’s not a good idea because Susan wants 10 sit near her.
 • B : OK. Seat 37 would be better.
 • A : That’s fine for them both.
 • c : I think Tim should seat in section c.
 • D : OK. Put him in seat 1 or 9.
 • C : That's a good idea because there he can enjoy the sunshine and fresh air.
 • E : I think Mrs Andrews should sit in section A.
 • F : Yes. Put her in seat 43.
 • E : No.I think it’s not a good scat because she needs to sec all the students.
 • F : OK. Seat 46 would he better.

Task 3: Work in pairs. Which seat do you think is the most suitable for you? Whyy? Use the information in Task 1 as suggestions.

(Làm việc từng đôi. Bạn nghĩ chỗ ngồi nào phù hợp nhất cho bạn? Tại sao? Dùng thông tin ở Bài tập 1 lời đề nghị.)

I think Seat 4 or 5 is the most suitable for me because I’ve never been a boat before. So I want to have a good view on the both sides.

I think seat 16 is the most suitable for me because I don't like hot weather.

I think seat 46 is sutable for me because I like to wath people and the whole boat.


 • 6 lượt xem