Speaking Unit 11 : National parks

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần reading về chủ đề National Parks (Công viên quốc gia), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 10. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

Task 1. Last week Nga's class went on an excursion to Huong Pagoda. Unfortunately, the excursion turned out to be a disaster. Most of the things they did went wrong. Combine the things in column A with corresponding consequences in column B and read out the sentences.

(Tuần trước lớp của Nga đã đi thăm quan Chùa Hương. Rủi thay, cuộc thăm quan đã biến thành thảm họa. Hầu như mọi thứ họ đã làm đều trở nên xấu. Kết hợp những việc ở cột A với hậu quả tương ứng ở cột B và đọc các câu này.)

 • 1. They went to Huong Pagoda by coach and most of them got carsick. (Họ đi chùa Hương bằng tàu hỏa và hầu hết bọn họ đều bị say xe).
 • 2. They did not bring enough food and drinks and they had to spend a lot of money eating in expensive restaurants. (Họ không mang đủ đồ ăn và nước uống và họ phải dùng rất nhiều tiền để ăn trong các nhà hàng đắt đỏ.)
 • 3. Some had food poisoning, so they didn't enjoy their visit. (Một vào người bị ngộ độc thức ăn, vì vậy họ không thích chuyến đi này lắm.)
 • 4. They had no raincoats, and they got wet and some got a cold. (Họ không có áo mưa, và họ bị ướt và bị cảm lạnh.)
 • 5. Some left their luggage on the coach when they arrived, therefore they had no clothes or money with them. (Một vài người để hành lí trên tàu hỏa khi họ đến, vì vậy họ không có quần áo hoặc tiền mặt mang theo người.)
 • 6. Some were not careful when walking in Huong Pagoda, and they got lost. (Một vài người không cẩn thận khi đi bộ trong chùa Hương và họ bị lạc đường.)
 • 7. Some threw waste in the forest and they got a fine. (Một vài người vứt đồ ăn trong rừng và họ đã bị phạt.)
 • 8. They stayed there only one day. They couldn't visit all the pagodas. (Họ chỉ ở đó có 3 ngày. Họ không thể thăm quan toàn bộ các ngôi chùa .)

Task 2. Most of the students in Nga's class are not happy with their excursion to Huong Pagoda. Now they are talking about what they wish they had or hadn't done.

(Phần lớn học sinh ở lớp của Nga không vui với cuộc tham quan ở Chùa Hương. Bây giờ họ đang nói về những gì họ ước họ đã hoặc không làm.)

Examples (Ví dụ)

 • If we hadn't gone by coach, we wouldn't have got carsick. (Nếu chúng ta không đi bằng tàu hỏa, chúng ta sẽ không bị say xe.)
 • If we had gone by bike, we wouldn't have got carsick. (Nếu chúng ta đi bằng xe đạp, chúng ta sẽ không bị say xe.)
 • If some of us hadn't had food poisoning, we could have enjoyed our visit. (Nếu một vài người trong số chúng ta không bị ngộ độc thức ăn, chúng ta có thể tận hưởng chuyến đi này.)
 • If we had had raincoats, we couldn't have got wet and have had a cold. (Nếu chúng ta có áo mưa, chúng ta sẽ không bị ướt và cảm lạnh.)
 • If some of us hadn't left our luggage on the coach when we arrived, we could have had clothes and money with us. (Nếu một vài người trong số chúng ta không để hành lí trên tàu hỏa khi đến, chúng ta có thể đã có quần áo và tiền mặt mang theo.)
 • If we had been careful when walking in Huong Pagoda, we couldn't have got lost. (Nếu chúng ta cẩn thận khi đi trong chùa Hương, chúng ta sẽ không lạc đường.)
 • If we hadn't thrown waste in the forest, we wouldn't have got a fine. (Nếu chúng ta không ném rác ở trong rừng, chúng ta đã không bị phạt.)
 • If we had stayed there more than one day, we could have visited all the pagodas. (Nếu chúng ta ở đó thêm 1 ngày nữa, chúng ta có thể đã thăm được tất cả các ngôi chùa.)

Task 3. You are Nga. Work with a partner. Tell her/him about your class' excursion to Huong Pagoda and express your regrets about what you did or did not do during the excursion.

(Em là Nga. Làm việc với bạn học. Hãy kể cho bạn ấy về cuộc tham quan của lớp em ở Chùa Hương và bày tỏ sự hối tiếc của em về những gì các em đã làm và không làm trong cuộc tham quan.)

Last week our class had an excursion to Huong Pagoda. Unfortunately our excursion turned into a disaster. All of us weren't happy with this excursion because most of things we did went wrong. We went there by coach and most of us got carsick. And because we didn't bring enough food and drinks, we had to spend lots of money eating in expensive restaurants. And some had food poisoning, so they didn't enjoy their visit.

In addition, some of us left their luggage on the coach when they arrived, so they had no clothes or money with them. And we wish that some of us had been careful when walking in Huong Pagoda, they had not gotten lost. And if some of us hadn't thrown waste in the forest, they hadn't got a fine. And we wish we could have visited all the pagodas.


 • 9 lượt xem