Writing Unit 6: An excursion Chuyến tham quan

  • 1 Đánh giá

Phần writing giới thiệu cách sắp xếp ý và viết một đoạn văn chủ đề công nghệ và bạn . Bài viết dưới đây cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn cách giải bài tập trong sách giáo khoa giúp bạn học trong việc học tập tiếng Anh trên lớp cũng như trong các bài kiểm tra.

I. Từ vựng

  • pack (v) [pæk] up: gói ghém
  • left-overs (n) ['left'ouvəz] những thứ còn thừa lại
  • peaceful (a) ['pi:sfl] yên tĩnh
  • assemble (v) [ə'sembl] tập hợp lại
  • confirmation (n) [,kɔnfə'mei∫n] xác nhận

II. Cấu trúc cần lưu lý:

III. Hướng dẫn giải bài tập:

Task 1: Work in pairs. Read the two letters below and find the requests in Nga's letter and the confirmation in Hoa’s.

( Làm việc từng đôi. Đọc hai lá thơ dưới đây và tìm lời yêu cầu ở thơ của của Nga và sự xác nhận ở thơ của Hoa.)

Dear Hoa,

My class iss giong to bave a picnic at Ao Vua this weekend. This is the first time I go gor a picnic. Can you go shopping with me to buy the things we need for the trip?

I will pick you u at 2:30 p.m. tomorrow. Is the time conventient for you?

Please let e hnow as soon as possible.

Yours,

Nga

Dear Nga,

I’m glad to hear that you are going to have your first picnic with your classmates.

Certainly, I will help you to prepare everything you need for the trip. Fortunately, I’m having a day off tomorrow. So, I’m free in the afternoon.

I’ll be waiting for you at 2:30 p.m. tomorrow.

Love,

Hoa.

Requests in Nga’s letter:

Asking to go shopping for the trip,

Suggesting picking him / her up at 2:30 p.m. tomorrow.

Hoa's confirmation :

Agreeing to help with going shopping and accepting the suggested time.

Task 2: Read the situations and write a confirmation letter responding to each of them.

(Đọc các tình huống và viết một lá thơ xác nhận cho từng tình huống.)

  • 1. Lan is going to have a birthday party at 8:00 p.m on Saturday. She asks you to buy her two bunches of bananas, three kilos of oranges, ten mangoes, and bring them to her house an hour before the party. You agree to help her.
  • 2. Minh wants to borrow a book about wildlife. He is coming for the book at 9:00 a.m. this Saturday. You accept his request but suggest a later time.

1.

.Dear Lan.
OK. I'm glad to buy you all things you asked and bring them to your house as required. Be sure for it. The party will be very great, isn’t it?
Yours
Viet

2.

Dear Minh,
Surely, you can; but is it all right for you to come a little later, at 9:30? Please confirm me as soon as possible.
Yours sincerely,
Nam


  • 9 lượt xem