Language focus Unit 15 : Cities

 • 1 Đánh giá

Phần trọng tâm kiến thức của unit này nói về về cách phát âm trong tiếng Anh, cũng như ôn tập về mệnh đề quan hệ không xác định và mệnh đề quan hệ xác định, cấu trúc với Although để nối những ý kiến tương phản trong câu. Bài viết cung cấp các từ vựng và cấu trúc cần lưu ý cũng như hướng dẫn giải bài tập trong sách giáo khoa.

 • Listen and repeat

PRONUNCIATION (Phát âm)

Listen and repeat (Lắng nghe và nhắc lại)

Think

Thought

Mouth

Thin

Something

Birthday

They

Those

Clothes

Then

Another

Brother

Practise these sentences. (Thực hành nói các câu sau.)

 • 1. I thought Mr. Smith was thirty three.
 • 2. But next Thursday will be his thirtieth birthday.
 • 3. Something about him makes me think he is like my brother.
 • 4. The roses that you gave him are beautiful.
 • 5. Look at the clothes on that thin man over there!

GRAMMAR AND VOCABULARY (Ngữ pháp và từ vựng)

Non-defining and defining relative clauses (Mệnh đề quan hệ không xác định và xác định)

Exercise 1. Underline the relative clauses in these sentences, and indicate if they are defining (D) or non-defining (ND). Add a comma where required.

(Gạch dưới các mệnh đề quan hệ trong các câu sau, và chỉ rõ nếu chúng là các mệnh đề xác định (D) hay không xác định (ND). Thêm một dấu phảy nếu cần.)

 • 1. Washington D.C, which is located on the East Coast of the United States, has many interesting and historical places to visit. (ND)
  Washington D.C, cái mà nằm ở bờ biển phía Đông của nước Mỹ, có nhiều nơi về lịch sử thú vị để ghé thăm.
 • 2. Brasilia, which is located on Granada River, became to capital of Brazil in 1960. (ND)
  Brasilia, cái mà nằm trên sông Granada, đã trở thành thủ đô của Bra-xin vào năm 1960.
 • 3. Mexico city, which has a population of nearly 20,000,000, is the largest metropolitan area in the world. (ND)
  Thành phố Mê-xi-cô, nơi có dân số gần 20,000,000 người, là thủ đo lớn nhất trên thế giới.
 • 4. Seoul, which hosted the 1988 summer Olympics, is well-known for its shopping centres. (ND)
  Seoul, chủ nhà của giải Olympics hè năm 1988, nổi tiếng về những trung tâm mua sắm.
 • 5. There are many temples in Kyoto, which used to be the capital of Japan. (ND)
  Có nhiều đền chùa ở Kyoto, nơi mà từng là thủ đô của Nhật Bản.

Connecting contrasting ideas: Although (Nối các ý kiến tương phản)

Exercise 2. Combine the following sentences using although. (Nối các câu sau bởi sử dụng although.)

 • 1. Although there is not much to do in the countryside, I prefer living in the countryside. (Mặc dù khôngc ó nhiều thứ để làm ở nông thôn nhưng tôi vẫn thích sống ở nông thôn hơn.)
 • 2. Although there is much pollution in Los Angeles, it is an ideal place to live. (Mặc dù có nhiều ô nhiễm ở Los Angeles nhưng nó vẫn là một nơi lí tưởng để sống.)
 • 3. Although the shops are crowded, people are not buying much. (Mặc dù cửa hàng đông đúc nhưng mọi người không mua gì nhiều.)
 • 4. Although the city is a fovourite tourist destination for many people, it has its problems. (Mặc dù thành phố là điểm đến du lịch yêu thích của nhiều người nhưng nó vẫn có nhiều vấn đề.)
 • 5. Although it is a safe neighbourhood, it is best to be careful. (Mặc dù đó là khu dân cư an toàn nhưng tốt nhất vẫn nên cẩn thận.)

 • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021