Listening Unit 5: Technology and you Công nghệ và bạn

  • 1 Đánh giá

Phần listening hướng dẫn cách làm bài nghe với chủ đề công nghệ và bạn. Bài viết cung cấp các từ vựng, cấu trúc cần lưu ý cũng như gợi ý giải bài tập phần listening trong sách giáo khoa.

  • While you listen

I. Từ vựng:

  • visual display unit (VDU) (n)['vi∫uəl, dis'plei, 'ju:nit] thiết bị hiển thị
  • computer screen [skri:n] (n) màn hình máy tính
  • floppy ['flɔpi] disk (n) đĩa mềm

II. Cấu trúc cần lưu ý

  • make sure [∫uə] of sth/ that (exp.) đảm bảo

III. Hướng dẫn giải bài tập

1. Before you listen:

How often do you use each of these items below? Put a tick in the right column. Then compare your answers with a partner’s.

(Bao lâu em sử dụng mỗi một trong những đồ dùng dưới đây một lần ? Ghi (/) cột đúng. Sau đó so sảnh câu trả lời của em với câu trả lời của bạn cùng học.)

Very often

sometimes

never

Radio

Cell phone

camcorder

Computer

Tv

Fax machine


2. While you listen:

Tapescript: Dưới đây là nội dung bài nghe

Well. I wasn't worried when my son bought a computer. After all lots of children have.parents who don't understand computers. But when my secretary asked me for a computer in the office. I really became worried. So I decided to take some lessons in computing and my son became my teacher. He’s very helpful.
He invited me to sit down in front of the computer screen which I did not know What to call it. When I asked him what it was, he said that it was a VDU. I still didn't know what VDU was. but I was too shy to ask him any more. From that memory refused to learn because he told me a lot of things that really didn't understand at all. After a few lessons I begin to feel tired. I made an excuse, saving that I Was having a headache. I suggested that we should lesson until another day .Since then I haven ’t said anything about the computer to my son and my secretary.

Task 1: Lisien to an old company director talking about his experience of learning how to use a Computer. Decide whether the statements are true
(T) or false(F). (Nghe một giám đốc công ty già nói về kinh nghiệm của ông về học sử dụng máy tính. Quyết định những câu nóỉ đúng (T) hay sai(F).)

1. The man was worried when his son bought a computer

F

2. The man became worried when his secretary asked him to buy a computer

T

3.The man decided to take some computing lessons

T

4. His son didn’t understand about the computer

F

5. The man understood the lesson very well

F

6. The man continued to learn how to use a computer after a few lessons.

F

Task 2: Listen to the old man's story again and write in the missing words. (Nghe lại bài nói chuyện của cụ già và ghi lại những từ thiếu.)

He was very helpful. He (1) invited me to sit down in front of the computer screen. I did not know what it was called. When I asked him what it was, he said that it was a VDU. I (2) still didn’t know what VDU was, but I was too shy to ask him anymore. From that moment my memory (3) refused to learn because he told me a lot of thing that I really didn’t understand at all. After a few lesson I began to feel tired. I made an (4) excused, saying that I had a headache. I suggested we should leave the lesson for another day. Since then, I haven’t said (5) anything about the computer to my son and my secretary.

3. After you listen:

Listen to the old man’s story again. Then retell his story, beginning the story with the following senlence:

(Nghe lại câu chuyện cùa cụ Sau đó kể lại câu chuyện của ông, bắt đầu câu chuyện với câu như sau:)

The story is about an old man who doesn't know how to use a Computer. The old man wasn’t worried until his secretary asked him for a computer in the office. Then he decided to take lessons in computing with his son’s help. He asked his son what the screen was, and he didn't know what it was although the latter explained it to him After a few lessons, the old man began tired because .Be couldn’t understand the many things his son told him at all. He refused to fudy by saying he was having a headache and suggested leaving the lesson until another day; and since then he hasn’t talked about a computer any more.


  • 14 lượt xem