Speaking Unit 8: The story of my village

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần reading về chủ đề The story of my village, một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 10. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

Task 1. The villagers of Ha Xuyen are discussing plans to improve their life in the village. Match each of the plans with its possible result. (Dân làng Hà Xuyên đang thảo luận các kế hoạch để cải thiện cuộc sống của họ trong làng. Ghép mỗi kế hoạch với kết quả có thể có của nó.)

 • 1. b
  widen the roads => cars and lorries can get to the village
  Mở rộng đường xá => ô tô và xe tải có thể đi vào làng
 • 2. g
  raise and resurface the roads => roads will not be muddy and flooded after it rains, and people get around more easily
  Nâng và làm lại bề mặt đường => đường sẽ không bị lầy lội và lụt sau khi mưa, và mọi người đi lại dễ dàng hơn
 • 3. d
  build a medical centre => people's health is looked after
  xây một trung tâm y tế => sức khỏe con người được chăm sóc
 • 4. e
  build a football ground => young people can play sports
  Xây sân bóng đá => thanh niên có thể chơi thể thao
 • 5. f
  grow cash crops => people can export the crops and have more money
  trồng cây thương phẩm => mọi người có thể xuất khẩu mùa vụ và có nhiều tiền hơn
 • 6. c
  build a bridge over the canal => villagers have a shorter way to town
  xây một cây cầu bắc qua sông => dân làng có đường ngắn hơn lên thành phố
 • 7. a
  build a new school => children have better learning conditions
  xây trường mới => trẻ em có điều kiện học tập tốt hơn

Task 2. The villagers are discussing their plans. Read and practise the conversation in groups of three. (Dân làng đang thảo luận những kế hoạch của họ. Đọc và luyện tập bài hội thoại theo từng nhóm ba người.)

 • A: I know what we should do first. We should widen the roads.
 • B: That's a good idea. If the roads are widened, cars and lorries can get to our village.
 • C: Yes. And if lorries can get to the v illage, we won't have to cart heavy loads of farming products to the city.
 • A: And we should also resurface and raise the roads.
 • B: Yes. If we resurface and raise the roads, they won't be flooded and muddy when it rains.
 • C: And the villagers will be able to get around more easily, too.

Dịch:

 • A: Tôi biết điều gì chúng ta nên làm trước tiên rồi. Chúng ta nên mở rộng đường xá.
 • B: Ý kiến hay! Nếu đường xá được mở rộng xe ô tô và xe tải có thể đến làng của chúng ta.
 • C: Vâng. Và nếu xe tải có thể đến làng, chúng ta sẽ không phải chở những hàng nông sản nặng nề bằng xe bò đến thành phố.
 • A: Và chúng ta nên nâng cao và trải lại mặt đường.
 • B: Nếu chúng ta nâng cao và trải lại mặt đường, chúng sẽ không bị ngập và lầy lội khi trời mưa.
 • C: Và dân làng cũng sẽ có thể đi đó dễ dàng hơn.

Task 3. Work in groups. Continue the conversation, using the ideas in the table in Task 1. Add some more possible results if you like. (Làm việc theo nhóm. Tiếp tục hội thoại, sử dụng các ý trong bảng ở Bài tập 1. Và thêm vào một vài kết quả có thể xảy ra nếu bạn thích.)

Gợi ý:

 • A: Next we should build a new school.
 • B: It's a good idea. If we build a new school, our children can have a better learning place.
 • C: OK. And I think we should also buy more modern equipment for the school. With the help of equipment, our children can get better learning conditions.
 • D: And we ought to build a medical centre.
 • A: I completely agree to this idea. If we build a medical centre, the villagers' health can be easily and quickly looked alter. We're no longer afraid of taking much time to get to the town hospital every time we unluckily get ill.

 • 6 lượt xem