Reading Unit 5: Technology and you Công nghệ và bạn

  • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần reading về chủ đề công nghệ và bạn, một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 10. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

  • Bài reading Unit 5: Technology and you

I. Từ vựng

  • miraculous (a) [mi'rækjuləs] kì lạ
  • appropriate (a) [ə'proupriət] thích hợp
  • hardware (n) ['hɑ:dweə] phần cứng
  • software (n) ['sɔftweə] phần mềm

II. Cấu trúc cần lưu ý:

  • be capable of doing (sth)(exp.) có khả năng làm (cái gì)

III. Hướng dẫn giải bài tập:

1. Before you read:

Work in pairs. Look at the illustrations of different parts of a computer system. Match each numbered item with one of the words or phrases in the box.

(Làm việc từng đôi. Nhìn hình minh họa của những phần khác nhau của một máy vi tính. Ghép từng phần có ghi số với một trong, những từ hoặc cụm từ trong khung.)

1.D 2. E 3.G 4.C 5.A 6.F 7. B 8. H

2. While you read:

Task 1: The words in A appear in the reading passage. Match them with their definition in B. (Những từ ở A xuất hiện trong bài đọc. ghép chúng lại định nghĩa của chúng ở B.)


A

B

1. Magical

a. link or act on each other

1-c

2. place of scenic beauty

b. programmes performed by computer

2-e

3. interact

c. in a strange or mysterious way

3-a

4. sorfware

d. the physical part of the computer system

4-b

5. hardware

e. places where the scenes are interesting and beautiful.

5-d

Task 2: Decide which of the three options below is the best title for the passage? (Quyết định câu nào trong, ba câu chọn lựa dưới đây là tựa tốt nhất cho đoạn văn?

A. The computer – A New Invention

B. The Computer Has Become Part of Our Life

C. What Can the Computer Do? (Máy tính có thể làm những gì?)

-> Chọn đáp án C

Task 3: Work in pairs. Answer these questions, using the cues below. (Làm việc từng đôi. Trả lời những câu hỏi này, dùng từ gợi ý dưới đây.)

  • 1.What can the Computer do to help us in our daily life?

It can help us: visit shops, offices, and places of scenic beauty: pay bills; read newspapers and magazines: receive or send lotters to friends and even learn foreign languages etc

  • 2.Why is a computer a miraculous device?

It is a miraculous device because is capable of doing almost anything you ask; it can speed up the calculations. Ii is an electronic store of data, a magical typewriter and a personal communicator to interact with other computers and with people the world over.

3. After you read:

Work in pairs. Discuss other uses of the computer in our life. (Làm việc từng đôi. Thảo luận những cách dùng khác của máy tính trong đời sống hàng ngày của chúng ta.)
Computers can help us to connect with people all over the world, saving information, pictures and other data. Computer also can help people to make visual products such as design houses, clothes, or comic books


  • 5 lượt xem