Speaking Unit 16 : Historical Places

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần reading về chủ đề Historical Places (Các địa danh lịch sử), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 10. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

Task 1. A foreign visitor has taken some notes about President Ho Chi Minh's Mausoleum. Ask and answer questions with a partner, using his notes. (Một du khách nước ngoài đã ghi chép đôi điều về Lăng Chủ Tịch Hồ Chí Minh. Hỏi và trả lời các câu hỏi cùng với một bạn học, sử dụng phần ghi chép của ông ấy.)

Câu hỏi và trả lời gợi ý:

 • A: Where is President Ho Chi Minh's Mausoleum situated?
 • B: It is situated in Ba Dinh district in Ha Noi.
 • A: When did the construction of the Mausoleum start?
 • B: It started in September 1973.
 • A: When did it finish?
 • B: It finished in August 1975.
 • A: How many floors are there in the Mausoleum?
 • B: There are three floors.
 • A: What is the use of each floor?
 • B: The first floor is a stand for important meetings organized at Ba Dinh Square. The second floor is a place where the late president is lying and the third floor is the roof.
 • A: On what days can we visit the Mausoleum?
 • B: We can visit it every day, except Monday and Friday.
 • A: What are the visiting hours?
 • B: We can visit it from 7:30 to 10:30 am in summer and from 8:00 to 11:00 am in winter.
 • A: Can we visit the Mausoleum in October?
 • B: No, we can't. Because it is usually for maintenance.
 • A: Can we take photographs inside the Mausoleum?
 • B: No, we can't.

Dịch:

 • A: Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt ở đâu?
 • B : Nó được đặt ở Quận Ba Đình, Hà Nội.
 • A: Việc xây dựng lăngbắt đầu từ khi nào?
 • B: Nó bắt đầu từ tháng 9 năm 1973.
 • B: Nó kết thúc khi nào?
 • A: Nó kết thúc vào tháng 8 năm 1975.
 • B: Có bao nhiêu tầng trong lăng?
 • A: Có 3 tầng.
 • B: Mỗi tầng dùng để làm gì?
 • A: Tầng một để tổ chức các cuộc họp quan trọng ở quảng trường Ba Đình. Tầng 2 là nơi chủ tịch nằm và tầng 3 là mái nhà.
 • B: Chúng ta có thể đến thăm lăng vào những ngày nào?
 • A: Chúng ta có thể đến thăm hàng ngày trừ thứ 2 và thứ 6.
 • B: Thế còn giờ ghé thăm thì sao?
 • A: Chúng ta có thể đến thăm từ 7:30 đến 10:30 sáng vào mùa hè và từ 8:00 đến 11:00 vào mùa đông.
 • B: Chúng ta có thể thăm lăng vào tháng 10 không?
 • A: Không. Vì đó luôn là thời gian để tu sửa.
 • B: Chúng ta có thể chụp ảnh bên trong lăng không?
 • A: Không, chúng ta không thể.

Task 2. Work in pairs. Take turns to act as a tourist guide and give a short introduction to either of the historical places below, using the information given. (Làm việc theo cặp. Lần lượt đóng vai là một hướng dẫn viên du lịch và giới thiệu ngắn gọn về một trong các địa danh lịch sử dưới đây, sử dụng thông tin đã cho.)

Gợi ý:

Hue, the former imperial capital of Viet Nam, is on the romantic Huong river, not far from the Truong Son Range. Hue is in the central Viet Nam, 645 km from Ha Noi and 1071 km from Ho Chi Minh city. The construction started in 1805 and completed in 1832. Hue is listed as a world cultural Heritage by UNESCO in 1993. Hue comprises three sections: The Royal Citadel, the Imperial Enclosure and the Forbidden City. We can visit Hue everyday from 8:00 am to 4:30 pm with the admission fee 55,000 VND each.

Dịch:

Huế, thủ phủ của Việt Nam nằm trên con sông Hương thơ mộng, không xa từ dãy Trường Sơn. Huế nằm ở trung tâm của Việt Nam, 645 km từ Hà Nội và 1071 km từ thành phố Hồ Chí Minh. Việc xây dựng bắt đầu từ năm 1805 và hoàn thành năm 1832. Huế được liệt vào danh sách di sản văn hóa thế giới bởi UNESCO vào năm 1993. Huế bao gồm 3 phần: Kinh thành, Hoàng thành và Tử cấm thành. Chúng ta có thể ghé thăm Huế hàng ngày từ 8 giờ sáng đến 4:30 chiều với vé vào là 55,000 đồng một người.

Task 3. Work in groups. Ask other members of the group questions about a historical place they have been to or know about, note down the main information, and then report to the class what you have learnt about that place.

(Làm việc nhóm. Hỏi các thành viên khác trong nhóm các câu hỏi về một địa danh lịch sử mà các bạn đó đã đến thăm hoặc biết đến, ghi chép các thông tin chính, và sau đó tường thuật lại cho cả lớp những gì em đã được biết về địa danh đó.)

Gợi ý địa danh Đá Chông:

 • In Ba Vi district, on Da river, 70 km west of Hanoi (Ở huyện Ba Vì, trên sông Đà, cách 70 km về phía Tây từ Hà Nội)
 • Construction: started 1958 and completed 1960 (Xây dựng: bắt đầu từ năm 1958 và hoàn thành năm 1960)
 • Called a historical place in 1975 (Được gọi là một địa danh lịch sử năm 1975)
 • Comprises 2 houses: (Bao gồm 2 ngôi nhà:)
  1st house: a stand for important meetings of political ministry; (Ngôi nhà thứ nhất: dành cho các cuộc họp quan trọng của bộ chính trị)
  2nd house: where the late president was lying from 1969 to 1975. (Ngôi nhà thứ 2: nơi cố chủ tịch an nghỉ từ năm 1969 đến năm 1975.)
 • Visiting hours: 8:00 - 11 a.m and 1:30 - 4:00 p.m every day of the week except Monday. (Giờ thăm: 8:00 đến 11 giờ sáng và 1:30 đến 4:00 chiều các ngày trong tuần từ thứ 2.)
 • Admission fee: free (Vé: miễn phí)

 • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021