Speaking Unit 15 : Cities

 • 1 Đánh giá

Bài viết hướng dẫn cách học và cách giải bài tập của phần reading về chủ đề Cities (Các thành phố), một chủ điểm rất đáng quan tâm trong chương trình tiếng Anh 10. Hãy cùng điểm qua các từ vựng, cấu trúc cần nhớ và tham khảo gợi ý giải bài tập dưới đây.

Task 1. Complete each question in A with a suitable word in B. (Hoàn thành mỗi câu hỏi ở Avới một từ thích hợp ở B.)

 • 1. – d => When was the city founded? (Thành phố được thành lập khi nào?)
 • 2. – f => What is the transport like? (Phương tiện giao thông ra sao?)
 • 3. – a/e => How are the people/parks like? (Mọi người/công viên như thế nào?)
 • 4. – e => How many parks are there? (Có bao nhiêu công viên?)
 • 5. – c => What is the population of the city? (Dân số của thành phố là bao nhiêu?)
 • 6. – b/c => What is its area/population? (Dân số/Diện tích khu vực là bao nhiêu?)

Task 2. Work in pairs. One reads the information about New York and the other about London. Then ask and answer questions about the two cities. (Làm việc theo cặp. Một bạn đọc thông tin về New York và bạn còn lại đọc về London. Sau đó hỏi và trả lời các câu hỏi về hai thành phố này.)

Gợi ý:

 • A: When was New York founded?
 • B: It was founded in 1642. And what about London?
 • A: It was founded in 43 AD.
 • B: What's its population?
 • A: It has a population of about 7 million. How about New York's population?
 • B: It has a population of 7 million, too. And what is London's area?
 • A: It’s 1610 square km. How about New York?
 • B: It’s 946 square km. How many national holidays are there in Lon Don?
 • A: There are 14 days. What about New York?
 • B: 7 days. Are there many high buidings in London?
 • A: No, there are few high buildings. How about New York?
 • B: It has many high buildings. How many big parks are there in London?
 • A: Five. What about New York?
 • B: It only has one big park. What are the people like in London?
 • A: They are formal and reserved. How anout New York?
 • B: They’re friendly and open. What is the transport like in London?
 • A: It’s very convenient. What about New York?
 • B: It’s convenient, too.

Task 3. Read and practise the dialogue. (Đọc và luyện tập hội thoại.)

 • A: So we’ve learned a lot about New York and London. Let’s make some comparisons between them.
 • B: All right. First, the area of London is 1610 square km, and that of New York is 946 square km, so London is larger.
 • A: That’s right. But its population is as big as that of New York. Both cities have a poplulation of 7 million.
 • B: Yes, but New York has more high buildings than London.
 • A: That's right. But New York has only one big park, meanwhile London has five big parks, so London has more big parks than New York.
 • B: Yes. And New York's national holidays is 7 days and that of London is 14 days, so London has more national days than New York.
 • A: All right. But its transport is as convenient as that of New York. Both cities have convenient transport.
 • B: That's right.

Dịch:

 • A: Chúng ta đã được học rất nhiều về New York và London rồi. Hãy cùng so sánh một vài điểm giữa chúng nhé.
 • B: Được thôi. Đầi tiên, diện tích của London là 1610 km vuông, và diện tích của New York là 946 km vuông, vì vậy London lớn hơn.
 • A: Đúng vậy. Nhưng dân số của nó lớn bằng dân số của New York. Cả 2 thành phố đều có số dân là 7 triệu người.
 • B: Ừ, nhưng New York có nhiều tòa nhà cao tầng hơn London.
 • A: Đúng vậy. Nhưng New York chỉ có 1 công viên lớn trong khi London có những 5, vì vậy London có nhiều công viên lớn hơn New York.
 • B: Ừ. Và số ngày nghỉ cả nước ở New York là 7 ngày và số ngày nghỉ cả nước ở London là 14 ngày, vì vậy London có số ngày nghỉ cả nước nhiều hơn New York.
 • A: Được rồi. Nhưng phương tiện giao thông của nó thuận tiện như New York. Cả 2 thành phố đều có phương tiện giao thông thuận lợi.
 • B: Chính xác.

Task 4. Work in groups. Tell each other which of the two cities you prefer and give reasons. (Làm việc nhóm. Nói cho nhau nghe bạn thích thành phố nào hơn và đưa ra lý do.)

Bài làm 1:

I prefer London to New York because it has more big parks, fewer high buildings, more national holidays and its people is formal and reserved. Moreover, the city have my favorite football team, Chelsea club.

Dịch:

Tôi thích London hơn New York vì nó có nhiều công viên lớn hơn, ít tòa nhà cao tầng hơn, nhiều ngày nghỉ trong cả nước hơn và con người ở đó rất lịch thệp và nhã nhặn. Hơn nữa, thành phố này có đội bóng yêu thích của tôi, đó là đội Chelsea.

Bài làm 2:

I prefer New York to London because it has many high buildings and its people are very friendly and open. Moreover, it is the centre of the world.

Dịch:

Tôi thích New York hơn London bởi vì nó có nhiều tòa nhà cao tầng hơn và con người nơi đây rất thân thiện và cởi mở. Hơn nữa, nó còn là trung tâm của thế giới.


 • 2 lượt xem