Lời giải bài 9 Chuyên đề Di truyền và biến dị ở cấp độ tế bào (phần 2)

  • 1 Đánh giá

Bài làm:

Bài 9: Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do gen A có 3 alen là A, a, a1 quy định theo thứ tự trội lặn là A > a > a1. Trong đó A quy định hoa đỏ, a quy định hoa vàng, a1 quy định hoa trắng. Khi cho thể tứ bội có kiểu gen AAaa1 tự thụ phấn thu được F1. Nếu cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường thì theo lí thuyết ở đời con trong số những cây hoa đỏ, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu ?

A.1/27

B.1/31

C.1/36

D. 1/35

- Xét kiểu gen AAaa1 -->1AA : 2Aa : 2 Aa1 : 1 aa1

- Cây tứ bội tự thụ phấn thì : cây hoa đỏ A- , hoa đỏ thuần chủng có kiểu gen AAAA, cây hoa vàng có kiểu gen aaa1a1 là :

- Tỷ lệ cây hoa vàng trong quần thể là : 1/6 . 1.6 = 1/36

- Tỷ lệ cây hoa đỏ được tạo ra là 1 – 1/36 = 35/36

- Tỷ lệ cây hoa đỏ thuần chủng là 1/6 . 1/6 = 1/36

- Tỷ lệ cây hoa đỏ thuần chủng trong tổng số cây hoa đỏ là: 1/36: 35/36= 1/35

=> Đáp án D

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021