Mối quan hề đó thường được đánh dấu bằng những dấu hiệu nào?

  • 1 Đánh giá

c. Mối quan hề đó thường được đánh dấu bằng những dấu hiệu nào?

Bài làm:

Mỗi quan hệ thường được đánh dấu bằng những quan hệ từ, cặp quan hệ từ hoăc cặp từ hô ứng nhất định. Tuy nhiên để nhận biết chính xác quan hệ ý nghĩa giữa cácvế câu trong hiều trường hợp là phải dựa vào văn cảnh hoặc hoàn cảnh giao tiếp .

  • 4 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021