Nếu các alen của cùng một gen là đồng trội thì quy luật phân li cùa Menđen có còn đúng hay không?

  • 1 Đánh giá

Câu 2: Nếu các alen của cùng một gen không có quan hệ trội - lặn hoàn toàn mà là đồng trội (mỗi len biểu hiện kiểu hình của riêng mình) thì quy luật phân li của Menđen có còn đúng hay không?

Bài làm:

Câu 2: Vẫn đúng. Vì quy luật phân li của Menđen chỉ sự phân li của các alen mà không nói về sự phân li tính trạng mặc dù qua sự phân li tính trạng Menđen phát hiện ra quy luật phân li của alen.

  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021