Nêu các bước tiến hành một văn bản

  • 1 Đánh giá

Câu 6: Nêu các bước tiến hành viết một văn bản, chỉ ra nhiệm vụ từng bước

Thứ tự các bước

Nhiệm vụ cụ thể

- Bước 1: Chuẩn bị

- Thu nhập lựa chọn tư liệu và thông tin về vấn đề sẽ viết

….

Bài làm:

Thứ tự các bước

Nhiệm vụ cụ thể

- Bước 1: Chuẩn bị

- Thu nhập lựa chọn tư liệu và thông tin về vấn đề sẽ viết

….

- Bước 2: Tìm ý và lập dàn ý

- Tìm ý cho bài viết và phát triển các ý bằng cách đặt và trả lời các câu hỏi, sắp xếp các ý có một bố cục rành mạch, hợp lí

- Lập dàn bài ( có thể bằng sơ đồ tư duy) đầy đủ 3 bước: Mở bài, thân bài, kết bài

- Bước 3: Viết

Diễn đạt các ý đã ghi trong bố cục thành những câu, đoạn văn chính xác, trong sáng, có mạch lạc và liên kết chặt chẽ với nhau

- Bước 4: Kiểm tra và chỉnh sửa

Kiểm tra lại văn bản để xem có đạt các yêu cầu đã nêu chưa và cần sữa chữa gì không.

  • 45 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021