Nêu dặc điếm chung của ngành Giun dẹp. Tại sao lấy đặc điểm “dẹp" đặt tên cho ngành?

  • 1 Đánh giá

Câu 3: Nêu dặc điếm chung của ngành Giun dẹp. Tại sao lấy đặc điểm “dẹp" đặt tên cho ngành?

Bài làm:

Câu 3:

  • Đặc điểm chung của ngành Giun dẹp là:
    • Cơ thê dẹp, có đối xứng hai bên, phân biệt đầu đuôi, lưng bụng.
    • Cơ quan tiêu hóa phát triển, ở loài ki sinh có giác bám phát triển, ruột phân nhánh, chưa có hậu môn.
    • Cơ quan sinh sản phát triển, ấu trùng phát triển qua các giai đoạn.
  • Lấy đặc điếm “dẹp” để đặt tên cho ngành vì ngành tập hợp các loài giun có đặc điếm chung là cơ thế’ dẹp, để phân biệt với các ngành giun khác.
  • 5 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021