Nếu em là bạn của Na, em sẽ giúp Na làm gì để bạn ấy học giỏi hơn?

  • 1 Đánh giá

3. Thảo luận trong nhóm:

Nếu em là bạn của Na, em sẽ giúp Na làm gì để bạn ấy học giỏi hơn?

Bài làm:

Nếu em là bạn của Na, em sẽ hướng dẫn bạn ấy học bài và làm những bài tập khó mà bạn ấy không hiểu.

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021