Đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong câu sau. Viết vào vở câu văn đó

  • 1 Đánh giá

4. Đặt dấu phẩy vào những chỗ nào trong câu sau. Viết vào vở câu văn đó

Cò cuốc vạc le le chim gáy là những loài chim của đồng quê.

Bài làm:

Điền dấu phẩy vào câu như sau:

Cò, cuốc, vạc, le le, chim gáy là những loài chim của đồng quê.

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021