Mắt đen láy là mắt như thế nào?

  • 1 Đánh giá

3. Hỏi - đáp để giải nghĩa từ ngữ:

Hỏi: Mắt đen láy là mắt như thế nào?

Đáp: ..................................................

Bài làm:

Hỏi: Mắt đen láy là mắt như thế nào?

Đáp: Mắt đen láy là mắt đen và sáng long lanh

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021