Thảo luận, chọn ghép tấm bìa màu xanh vào chỗ trống của tấm bìa màu vàng để tạo thành từ

  • 1 Đánh giá

4. Chơi trò ghép từ

- Lấy các tấm bìa từ góc học tập

+ 4 tấm bìa màu vàng ghi: con ....á, con ....iến, cây ....ầu, dòng ....ênh

+ 4 tấm bìa màu xanh ghi: c, k

- Thảo luận, chọn ghép tấm bìa màu xanh vào chỗ trống của tấm bìa màu vàng để tạo thành từ

Bài làm:

Ghép từ như sau:

  • con cá
  • con kiến
  • cây cầu
  • dòng kênh
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021