Chọn chữ thích hợp với mỗi chỗ trống:

  • 1 Đánh giá

4. Chọn chữ thích hợp với mỗi chỗ trống:

a. tr hay ch?

giò ....ả, ......ả lại, con ....ăn, cái .....ăn

b. iên hay iêng?

t...... nói, t...... bộ, lười b......, b..... mất

Bài làm:

a. tr hay ch?

giò chả, trả lại, con trăn, cái chăn

b. iên hay iêng?

tiếng nói, tiến bộ, lười biếng, biến mất

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021