Kể những việc em đã làm cùng bạn ở lớp hoặc ở nhà

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

1. Kể những việc em đã làm cùng bạn ở lớp hoặc ở nhà

Bài làm:

Những việc em đã làm cùng bạn ở lớp là:

  • Cùng bạn vệ sinh trường lớp
  • Cùng bạn chơi các trò chơi
  • Cùng bạn thảo luận nhóm, cùng bạn làm bài tập
  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021