Tìm trong bài thơ Mẹ: Những tiếng bắt đầu bằng r, gi. Những tiếng có thanh hỏi, thanh ngã.

  • 1 Đánh giá

4. Tìm trong bài thơ Mẹ:

  • Những tiếng bắt đầu bằng r, gi.
  • Những tiếng có thanh hỏi, thanh ngã.

Bài làm:

  • Những tiếng bắt đầu bằng r, gi là: rồi, ru, gió, giấc.
  • Những tiếng có thanh hỏi, thanh ngã: cả, vẫn, kẽo, võng, những, chẳng, ngủ, của.

  • 2 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021