Quan sát tranh, mỗi bạn chỉ ra một đồ dùng học tập trong tranh và nói tác dụng của nó

  • 1 Đánh giá

4. Quan sát tranh, mỗi bạn chỉ ra một đồ dùng học tập trong tranh và nói tác dụng của nó

Bài làm:

Tác dụng của các đồ dùng học tập có trong bức tranh là:

  • Thước dùng để kẻ
  • Vở dùng để viết
  • Cặp sách dùng để đựng đồ dùng học tập
  • Sách dùng để đọc....
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021