Viết đúng tên người, tên sông, tên núi:

  • 1 Đánh giá

3. Viết đúng tên người, tên sông, tên núi:

a. Viết họ và tên của hai bạn trong lớp

b. Viết tên một dòng sông hoặc con suối, kênh, rạch, hồ, núi... ở quê em.

Bài làm:

a. Viết họ và tên của hai bạn trong lớp

- Nguyễn Ngọc Tường Vân

- Phạm Tuấn Kiệt

b. Viết tên một dòng sông hoặc con suối, kênh, rạch, hồ, núi... ở quê em.

- sông Cửu Long

- núi Hàm Lợn

- suối Lê Nin

- hồ Gươm....

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021