Nêu tên 3 môn học ở lớp 2, sắp xếp tên các môn học thành một danh sách theo thứ tự chữ cái đầu của mỗi tên đó

  • 1 Đánh giá

5. Nêu tên 3 môn học ở lớp 2, sắp xếp tên các môn học thành một danh sách theo thứ tự chữ cái đầu của mỗi tên đó

Bài làm:

  • Ba tên môn học là: tiếng việt, mỹ thuật, lịch sử
  • Xếp theo thứ tự chữ cái đầu của mỗi tên là: lịch sử; mỹ thuật; tiếng việt

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021