Đọc và viết vào vở số tiết học chính trong tuần (ô màu hồng)

  • 1 Đánh giá

5. Đọc và viết vào vở số tiết học chính trong tuần (ô màu hồng)

M. Tiếng việt .... tiết, toán ..... tiết, .......

Bài làm:

Số tiết học chính trong tuần là:

  • Tiếng việt 10 tiết
  • Toán 5 tiết
  • Thể dục 2 tiết
  • Đạo đức 1 tiết
  • Thủ công 1 tiết
  • Mĩ thuật 1 tiết
  • Tự nhiên và xã hội 1 tiết
  • Hoạt động tập thể 1 tiết
  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021