Thi viết nhanh 2 từ có tiếng chứa vần ai, 2 từ có tiếng chứa vần ay vào vở:

  • 1 Đánh giá

5. Thi viết nhanh 2 từ có tiếng chứa vần ai, 2 từ có tiếng chứa vần ay vào vở:

Bài làm:

  • Tiếng chứa vần "ai" là: chai, cái, trái, mái, đài, tài, vai...
  • Tiếng chứa vần "ay" là: chạy, may, vay, quay, khay, say....

  • 135 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021