Chọn ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau: Sáng thứ tư, tiết 4, bạn học môn gì?

  • 1 Đánh giá

A. Hoạt động cơ bản

3. Chọn ý trả lời đúng cho các câu hỏi sau:

(1) Sáng thứ tư, tiết 4, bạn học môn gì?

a. toán

b. thủ công

c. tiếng việt

(2) Sáng thứ ba, bạn có những tiết học nào?

a. tiếng việt, toán, thể dục, tiếng việt

b. tiếng việt, toán, tiếng việt, đạo đức

c. tiếng việt, toán, âm nhạc, mĩ thuật

(3) Bạn cần thời khóa biểu để làm gì?

a. để di học đúng giờ

b. để trang trí góc học tập ở nhà

c. để biết các tiết học trong mỗi ngày

Bài làm:

(1) Sáng thứ tư, tiết 4, bạn học môn gì?

Đáp án: b. thủ công

(2) Sáng thứ ba, bạn có những tiết học nào?

Đáp án: b. tiếng việt, toán, tiếng việt, đạo đức

(3) Bạn cần thời khóa biểu để làm gì?

Đáp án: c. để biết các tiết học trong mỗi ngày

  • lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021