Nói 1 - 2 câu về việc làm của gà mẹ và gà con trong mỗi bức tranh sau:

  • 1 Đánh giá

4. Nói 1 - 2 câu về việc làm của gà mẹ và gà con trong mỗi bức tranh sau:

Bài làm:

  • Tranh 1: Gà mẹ và gà con cùng đi kiếm ăn. Bỗng con diều hâu sà xuống. Gà mẹ dang cánh, tiến về phía diều hâu để bảo vệ đàn con. Đàn gà con toán loạn chìm cách chạy trốn.
  • Tranh 2: Gà mẹ đang nằm trong ổ dang cánh ôm ấp đàn con của mình. Chú gà con ló đầu ra khỏi cánh mẹ nhìn thế giới bên ngoài.

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021