Tìm từ ngữ điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau:

  • 1 Đánh giá

4. Tìm từ ngữ điền vào chỗ trống để hoàn chỉnh các câu sau:

  • cháu .... bà
  • con ..... mẹ
  • Em ...... anh chị

Bài làm:

Điền vào chỗ trống như sau:

  • cháu thương
  • con yêu mẹ
  • Em quý anh chị
  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021