Điền vào chỗ trống g hay gh?

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Làm bài vào vở hoặc phiếu học tập

Điền vào chỗ trống g hay gh?

- Lên thác xuống .....ềnh

- Con ......à tục tác lá chanh

- .....ạo trắng nước trong

- ......i lòng tạc dạ

Bài làm:

Điền vào chỗ chấm như sau:

- Lên thác xuống ghềnh

- Con gà tục tác lá chanh

- Gạo trắng nước trong

- Ghi lòng tạc dạ

  • 11 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021