Chọn chữ r, d hay gi để điền vào chỗ trống? Viết những từ ngữ đã hoàn chỉnh vào vở

  • 1 Đánh giá

2. Chọn a hoặc b theo hướng dẫn

a. Chọn chữ r, d hay gi để điền vào chỗ trống? Viết những từ ngữ đã hoàn chỉnh vào vở:

....a dẻ, cụ .......à, ...a vào, cặp .....a

b. Chọn vần ân hay âng để điền vào chỗ trống? Viết những từ ngữ đã hoàn chỉnh vào vở:

v..... lời, bạn th....., nhà t......., bàn ch......

Bài làm:

a. Chọn chữ r, d hay gi để điền vào chỗ trống?

da dẻ, cụ già, ra vào, cặp da

b. Chọn vần ân hay âng để điền vào chỗ trống?

vâng lời, bạn thân, nhà tầng, bàn chân.

  • 16 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021