Mỗi nhóm lấy 5 thẻ từ trong thư viện lớp học để ghép vào từng lời giải nghĩa cho thích hợp

  • 1 Đánh giá

3. Chơi: Thi tìm từ nhanh

Mỗi nhóm lấy 5 thẻ từ trong thư viện lớp học để ghép vào từng lời giải nghĩa cho thích hợp

Bài làm:

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021