Điền từ trong ngoặc vào chỗ trống:

  • 1 Đánh giá

B. Hoạt động thực hành

1. Điền từ trong ngoặc vào chỗ trống:

a. (lặng, nặng): ....... nề; (lè, nè): lặc ....... (lóng, nóng): ...... nực

b. (mặc, mặt): ...... trời (nhặt, nhặc): ..... rác (mắc, mắt): ....... áo

Bài làm:

a. (lặng, nặng): nặng nề; (lè, nè): lặc (lóng, nóng): nóng nực

b. (mặc, mặt): mặt trời (nhặt, nhặc): nhặt rác (mắc, mắt): mặc áo

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021