Chọn tr hay ch để điền vào chỗ trống? Viết từ ngữ đã hoàn chỉnh vào vở?

  • 1 Đánh giá

2. a. Chọn tr hay ch để điền vào chỗ trống? Viết từ ngữ đã hoàn chỉnh vào vở?

...ung thành, ....ung sức, ....ung tâm, .....ung tay

b. Chọn đổ hay đỗ để điền vào chỗ trống? Viết những từ ngữ đã hoàn chỉnh vào vở

..... rác, thi ....., trời ..... mưa, xe ..... lại

Bài làm:

a. Chọn tr hay ch để điền vào chỗ trống:

trung thành, chung sức, trung tâm, chung tay

b. Chọn đổ hay đỗ để điền vào chỗ trống:

đổ rác, thi đỗ, trời đổ mưa, xe đỗ lại

  • 3 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021