Điền vào chỗ trống d hay gi? Đặt lên chữ in đạm dấu hỏi hoặc dấu ngã?

  • 1 Đánh giá

3. Làm bài tập

a. Điền vào chỗ trống d hay gi?

Dung ...ăng ...ung ...ẻ

...ắt trẻ đi chơi

Đến ngõ nhà ...ời

Lạy cậu, lạy mợ

Cho cháu về quê

Cho ...ê đi học

b. Đặt lên chữ in đạm dấu hỏi hoặc dấu ngã?

Làng tôi có luy tre xanh

Có sông Tô Lịch chay quanh xóm làng

Trên bờ, vai, nhan hai hàng

Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng

Bài làm:

a. Điền vào chỗ trống d hay gi?

Dung dăng dung d

Dắt trẻ đi chơi

Đến ngõ nhà giời

Lạy cậu, lạy mợ

Cho cháu về quê

Cho dê đi học

b. Đặt lên chữ in đạm dấu hỏi hoặc dấu ngã?

Làng tôi có lũy tre xanh

Có sông Tô Lịch chảy quanh xóm làng

Trên bờ, vải, nhãn hai hàng

Dưới sông cá lội từng đàn tung tăng

  • 1 lượt xem
Cập nhật: 07/09/2021